Skip to main content

FAQ

Najczęściej zadawane pytania:

Co to jest Repozytorium AGH?

Repozytorium AGH jest pełnotekstową bazą publikacji powstałych w Akademii Górniczo–Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Celem Repozytorium jest upowszechnianie dorobku naukowego pracowników, doktorantów i studentów oraz promowanie badań naukowych prowadzonych w AGH. Repozytorium pełni rolę archiwum dokumentów elektronicznych. 

Czy muszę się zarejestrować, aby skorzystać z Repozytorium AGH? 

Nie. Dostęp do pełnych tekstów w przypadku większości kolekcji jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych. Repozytorium zawiera także zasoby, do których dostęp (zgodnie z wolą autora) jest ograniczony. Do tej grupy należą m.in. prace dyplomowe, e-booki czy też niektóre rozprawy doktorskie.

Kto może się zarejestrować w Repozytorium AGH?

Repozytorium mogą się zarejestrować pracownicy, doktoranci i studenci Akademii Górniczo Hutniczej im. Stanisława Staszica,którzy chcą umieścić w Repozytorium swoje publikacje. 

Jakie prace mogą być deponowane?

W Repozytoriom mogą być deponowane wersje cyfrowe publikacji naukowych pracowników, doktorantów i studentów Akademii Górniczo- Hutniczej w Krakowie. Wśród typów dokumentów możemy wymienić: artykuły naukowe (preprinty lub postprinty), książki, rozdziały z książek itp. (odesłanie do regulaminu). 

Czy osoba, która nie jest autorem może zamieścić publikację w Repozytorium? 

Nie, publikacje w Repozytorium mogą zamieszczać tylko autorzy.  

Kto ponosi odpowiedzialność za pracę zdeponowaną w Repozytorium?

Odpowiedzialność za pracę zdeponowaną w Repozytorium ponosi autor, który deponuje pracę. On odpowiada za treść zamieszczonych dokumentów i ewentualne naruszenia praw autorskich osób trzecich. Deponując swoją pracę w repozytorium, potwierdza, że posiada prawa autorskie. 

Jak zdeponować prace w Repozytorium?

Po założeniu konta i zatwierdzeniu go przez Administratora Repozytorium autor powinien wypełnić odpowiednie pola w formularzu metadanych, przesłać plik PDF oraz wybrać i zaakceptować licencję. Każda zdeponowana praca jest sprawdzana i akceptowana przez Redaktorów Repozytorium. 

Czy w Repozytorium mogą być zamieszczane publikacje innych wydawców niż uczelnia? 

TAK, mogą być deponowane publikacje wydane w innych wydawnictwach niż uczelniane, jeśli autor posiada prawa majątkowe do tekstów lub zgodę wydawcy na umieszczenie ich w Repozytorium. 

Czy można zdeponować w Repozytorium pracę, która ma wielu autorów?

Tak. Należy jednak pamiętać, że jeśli praca ma więcej niż jednego autora, to prawa autorskie dzielą się pomiędzy wszystkich autorów i wszyscy autorzy muszą udzielić swojej zgody na udostępnienie dokumentu w Repozytorium. Praca współautorska może być zdeponowana w Repozytorium przez jednego ze współautorów na ustalonej licencji, za wiedzą i zgodą pozostałych współautorów. 

Czy autor może edytować opublikowany na stronie Repozytorium opis bibliograficzny?  

Nie, zatwierdzony ostatecznie opis mogą edytować tylko administratorzy Repozytorium.  

Kiedy mogę zamieścić artykuł w Repozytorium?

Publikacja może zostać zamieszczona w Repozytorium jeśli: 

  • Autor posiada prawa majątkowe do publikacji, 
  • Wydawca wyraża zgodę na upowszechnienie publikacji w repozytorium instytucjonalnym, 
  • Została opublikowana na jednej z licencji dostępnej w Repozytorium. 
Kiedy potrzebna jest zgoda wydawcy na zamieszczenie publikacji Repozytorium?

Zgoda wydawcy jest potrzebna w przypadku opublikowanych dokumentów, do których prawa majątkowe autor przekazał wydawcy lub udzielił mu licencji wyłącznej, względnie w jakiś inny sposób ograniczył korzystanie z przysługujących mu praw. Niektórzy wydawcy udzielają takich zgód automatycznie, w ramach własnej polityki dotyczącej zamieszczania prac w repozytoriach. 

Jak  sprawdzić politykę wydawnictw w zakresie upubliczniania artykułu w Repozytorium instytucjonalnym?

Informację o polityce wydawcy można sprawdzić w serwisie Sherpa Romeo, w którym znajdują się informacje dotyczące polityki zamieszczania publikacji w repozytoriach. Poszczególni wydawcy są oznaczeni odpowiednim kolorem, określającym: 

Oznaczenie polityki wydawców w serwisie Sherpa Romeo

Zielony
pełną zgodę na publikację preprintów lub postprintów lub ostatecznych plików od wydawcy
Niebieski
zgodę na publikację postprintów lub ostatecznych plików od wydawcy
Żółty
zgodę na publikację preprintów
Biały
brak zgody na archiwizację

Politykę wydawcy można sprawdzić na stronie internetowej czasopisma lub wydawcy (np. w zakładce „Informacje dla autorów”), w umowie z wydawcą albo kontaktując się bezpośrednio z wydawcą.

Autorzy z AGH mogą sprawdzić politykę wydawców na stronie: Otwarta Nauka  lub BaDAP (Baza Danych o Autora i Publikacjach).

Jak zachować się, gdy wydawca nie prowadzi określonej polityki związanej z zamieszczaniem prac w Repozytorium?

Jeżeli autorskie prawa majątkowe do dokumentu zostały przeniesione na wydawcę, który nie prowadzi polityki dotyczącej zamieszczania prac w repozytoriach, należy zapytać go o zgodę na umieszczenie dokumentu (wersja po recenzji lub ostateczna wersja wydawnicza) w Repozytorium. 

Jaką licencję należy zaznaczyć w procesie deponowania publikacji w Repozytorium?
  • Jeśli autor posiada prawa majątkowe do publikacji może zaznaczyć jedną z 6 dostępnych licencji Creative Commons oraz Licencję deponowania w Repozytorium. 
  • Jeśli prawa majątkowe zostały przeniesione na wydawcę, to należy stosować się do polityki wydawcy. 
Jaka jest różnica między Copyright a Creative Commons?

Copyright oznacza „wszystkie prawa są zastrzeżone” – wiąże się to z koniecznością każdorazowej zgody autora na wykorzystanie jego publikacji.

Licencje Creative Commons (CC) zastępują ten model zasadą „pewne prawa są zastrzeżone”. Zastosowanie licencji CC pozwala twórcy, przy jednoczesnym zachowaniu prawa autorskiego, na określenie jak chce się dzielić swoją twórczością z innymi. 

Czy autor zamieszczający swoją pracę w Repozytorium zachowuje autorskie prawa majątkowe?

Tak. 

Czy po zdeponowaniu dokumentu w Repozytorium autor może go opublikować lub udostępnić w innym serwisie?

Tak – deponując swoją pracę w Repozytorium autor zachowuje prawa majątkowe do pracy i może dowolnie nią dysponować. Jeśli autor będzie chciał później opublikować swoją pracę w wydawnictwie należy zadbać, aby zawierane umowy nie wykluczyły ani nie ograniczyły korzystania z publikacji w ramach licencji udzielonej dla Repozytorium. 

Na jakich zasadach archiwizowane są rozprawy doktorskie?

Rozprawy doktorskie są archiwizowane obligatoryjnie, zgodnie z Zarządzeniem Rektora  nr 

Chcę udostępnić plik, do którego mam autorskie prawa majątkowe na licencji Creative Commons, ale nie wiem, którą licencję wybrać

Przy wyborze licencji Creative Commons pomocne jest narzędzie wyboru licencji oraz zapoznanie się z opisem poszczególnych licencji CC:

Licencje Creative Commons - źródło: Creative Commons Polska


cc-by.png

 

CC BY - Uznanie autorstwa
pozwala na kopiowanie, zmienianie, rozprowadzanie, przedstawianie i wykonywanie utworu jedynie pod warunkiem oznaczenia autorstwa. Jest to licencja gwarantująca najszersze swobody licencjobiorcy.
Zobacz podsumowanie


by-nc.png

 

CC BY-NC- Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne
pozwala na kopiowanie, zmienianie, remiksowanie, rozprowadzanie, przedstawienie i wykonywanie utworu jedynie w celach niekomercyjnych. Warunek ten nie obejmuje jednak utworów zależnych (mogą zostać objęte inną licencją).
Zobacz podsumowanie


by-sa.png

CC BY-SA - Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach
pozwala na kopiowanie, zmienianie, rozprowadzanie, przedstawianie i wykonywanie utworu tak długo, jak tylko na utwory zależne będzie udzielana taka sama licencja. Jest to licencja używana przez Wikipedię i jej siostrzane projekty.
Zobacz podsumowanie


by-nc-sa.png

 

CC BY-NC-SA - Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach
pozwala na rozpowszechnianie, przedstawianie i wykonywanie utworu jedynie w celach niekomercyjnych oraz tak długo jak utwory zależne będą również obejmowane tą samą licencją.
Zobacz podsumowanie


by-nd.png

 

CC BY-ND - Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych
zezwala na rozpowszechnianie, przedstawianie i wykonywanie utworu zarówno w celach komercyjnych i niekomercyjnych, pod warunkiem zachowania go w oryginalnej postaci (nie tworzenia utworów zależnych).
Zobacz podsumowanie


by-nc-nd.png

 

CC BY-NC-ND - Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych
zezwala na rozpowszechnianie, przedstawianie i wykonywanie utworu tylko w celach niekomercyjnych oraz pod warunkiem zachowania go w oryginalnej postaci (nie tworzenia utworów zależnych). Jest to najbardziej restrykycyjna z licencji.
Zobacz podsumowanie

...

Czym różnią się poszczególne wersje artykułu (preprint, postprint, wersja wydawnicza)?
  • Preprint wesja artykułu przed recenzją 
  • Postrpint – wersja artykułu po recenzji zgodna merytorycznie z wydanym artykułem, ale bez formatowania i znaków własnościowych danego czasopisma, w którym artykuł zostanie opublikowany 
  • Wersja wydawniczaostateczna wersja artykułu opublikowana w czasopiśmie, inaczej pdf wydawcy.